O MKF Mikri

Mikrokreditna fondacija MIKRA je osnovana u maju 2001 godine od strane Catholic Relief Services (CRS) nakon donošenja i usvajanja zakona o mikrokreditnim organizacijama u Bosni i Hercegovini.

CRS svoje aktivnosti implementira kroz programe pomoći u hrani za socijalno najugroženije kategorije stanovništva, programe rekonstrukcije ratom razrušenih kuća, psiho-socijalne i trauma projekte, projekte omladinskih klubova i razne druge. Među brojnim CRS-ovim programima začela se i mikrokreditna fondacija MIKRA, koja je prije registracije svoje aktivnosti obavljala u sklopu CRS odjela mikrofinansija koji je počeo sa pilot projektom početkom 1998 godine.